Marés Enginyers

Especialistes en llicències d’activitad, obres i projectes elèctrics

Experiència, confiança i efectivitat

Enginyeria i Instal·lacions. Llicències d’activitat, projectes d’instal·lacions, projectes d’obra, consultoria i dictàmens tècnics.

 

 

Llicències d’activitats

Som experts en la redacció del projecte d’activitats per a l’obtenció de la llicència d’obertura per al seu local, oficina o nau industrial, tenint en compte les mesures relatives a la protecció contra incendis, al medi ambient, a la supressió de barreres arquitectòniques i en la normativa sectorial que li sigui aplicable en cada cas. En funció del seu impacte ambiental, les activitats es poden classificar, de menor a major complexitat, en declaració responsable, comunicació prèvia, llicència mediambiental i autorització ambiental.

Projectes d’obra

El nostre àmbit d’actuació va des de la fase de lloguer o compra del local o de la nau industrial fins al projete executiu i direcció de l’obra. Actuem en les següents fases:

  • Avantprojectes i estudis de viabilitat tècnica
  • Projectes d’obra nova o reforma
  • Legalització d’instal·lacions i llicències ambientals
  • Direcció d’Obra i Project Management
  • Construction Management
  • Coordinació de seguridad i salut

Projectes d’instal·lacions

Les instal·lacions subjectes a l’aprovació per part del Departament d’Indústria, requereixen la redacció d’un projecte de legalització específic. Els projectes necessaris són:

  • Projecte elèctric
  • Projecte de climatització i calefacció
  • Projecte de gas
  • Projecte de comunicacions

 

 

Verifiquem la idoneïtat del local

Seleccionem conjuntament el local més adequat procurant que la inversió inicial sigui mínima. Un error en l’elecció del local, pot representar grans despeses econòmiques que haurien de ser evitables amb un correcte assessorament inicial. És per això, que creiem en l’assessorament com la millor eina per a l’estalvi.

Tramitem els projectes d’obra, llicència d’activitat i el projecte elèctric

Un cop escollit el local i estudiades les necessitats de l’activitat a realitzar, es classifica l’activitat a l’annex corresponent (annex I, II, III o innòcua) i es preparen els projectes necessaris: de llicència d’activitat, d’obres, mediambiental , d’aïllament acústic, contra incendis, elèctric, de gasos combustibles…

Contractem o dirigim l’equip d’industrials

Mentre esperem l’obtenció de la llicència d’obres, sol·licitem els pressupostos als industrials escollits, tant pel promotor com dels nostres col·laboradors habituals i així, un cop obtinguda la llicència i sense més demora, inicia les obres o instal·lacions amb el menor preu possible.

Garantim l’èxit en les inspeccions

Durant tot aquest procés i havent fet les consultes necessàries a l’administració pertinent, garantim l’èxit de les inspeccions necessàries per obtenir la llicència d’activitat amb el mínim cost i temps.